REVISTA CARIERE, NO. 279, AUGUST 2022 REVISTA CARIERE, NO. 279, AUGUST 2022 Citește-te acum

Termeni și condiții

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEVOASTRĂ PERSONALE DE CĂTRE S.C. Editura CARIERE S.R.L.

Vă aducem la cunoștință că S.C. Editura CARIERE S.R.L. poate deține datele dumneavoastră de contact/personale, date pe care ni le-ați comunicat prin e-mailuri sau prin semnătură electronică aferentă e-mailurilor, precum și date care ne-au parvenit din diverse interacțiuni profesionale cu dumneavoastră (nume, prenume, funcția, e-mail, telefon/datele din semnătura dvs. electronică) și pe care le stocăm în vederea contactării dvs. viitoare pentru participarea la proiecte, pentru trimiterea unor propuneri, în vederea derulării în cele mai bune condiții a raporturilor actuale de parteneriat sau a altora viitoare și vă asigurăm pe această cale că menținem măsuri de securitate eficiente pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în condiții legale și de siguranță.

Datele sunt așadar prelucrate direct de către compania S.C. Editura CARIERE S.R.L., denumită în continuare „Societatea” cu următoarele date de identificare: S.C. Editura CARIERE S.R.L., cu sediul social în București, sector 1, str. Ion Brezoianu, nr. 51, cladirea A, et 3, ap. 14, cod postal 010135, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J/8871/11.09.2002, având CIF RO14872581, reprezentată de dna. Mariana Neumorni, în calitate de Director General.

Societatea se obligă să respecte prevederile Legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata colectării. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Societatea trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare sau pentru motive de interes legitim.


Datele personale prelucrate pot fi: nume, prenume, adresa de e-mail, funcția pe care o dețineți în companie, numărul de telefon.

Vă invităm să rămâneți alături de noi!În ceea ce privești datele dvs. aveți următoarele drepturi:

 1. dreptul la informare;
 2. dreptul de acces la date;
 3. dreptul de intervenție asupra datelor;
 4. dreptul de opoziție;
 5. dreptul de restricționare etc., conform celor de mai jos;
 6. dreptul de a vă adresa justiției și autorității.

1.    Dreptul de a fi informat/dreptul de acces la date (o dată pe an în mod gratuit)

Aveți dreptul de a obține de la Societate la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Societate.

Ne obligam în acest sens să vă comunicăm împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

 • informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
 • informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a vă adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului/Societății;
 • ne puteți solicita informațiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa [email protected]. În cerere ne menționați dacă doriți ca informațiile să va fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea vi se va face numai personal;
 • ne obligăm să vă comunicăm informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dvs. opțiuni exprimate potrivit celor de mai sus.

2.    Dreptul de intervenție asupra datelor (gratuit)

Aveți dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit:

 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform primelor două paragrafe de mai sus dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

3.    Dreptul de opoziție (gratuit)

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Societății sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, va trebui să ne înaintați o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. În acest caz vă vom comunica măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a dumneavoastră de a vi se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

4.    Drept de a face plângere la ANSPDCP

Aveți posibilitatea de a sesiza oricând către ANSPDCP încălcarea drepturilor în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și puteți reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă. În prealabil, însă, este necesar să vă adresați către noi la adresa [email protected].

5.    Dreptul de a vă adresa justiției

 • Fără a se aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere Autorității de Supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă și care v-au fost încălcate.
 • Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.
 • Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

În cazul în care ați optat pentru oprirea corespondentei cu dvs. există posibilitatea de a mai primi încă anumite comunicări administrative din partea Societății până la procesarea răspunsului dumneavoastră.


servicii seo profesionale

REVISTA CARIERE, NO. 279, AUGUST 2022 REVISTA CARIERE, NO. 279, AUGUST 2022 Citește-te acum